2020-10-21

سرمایه گذاری در کانادا و اخذ اقامت

اخذ اقامت از طریق سرمایه گذاری در کانادا موضوعات یکی از روشهای مهاجرت و اخذ اقامت دائم (PR) در کانادا ، روش سرمایه گذاری است. * […]