فرم ارزیابی مهاجرت به کانادا

Contact Us

اطلاعات عمومی


وضعیت تاهل *
آیا فرزندان وابسته دارید؟

تسلط به زبان انگلیسیتسلط به زبان فرانسه


آیا مدرک آیلنس دارید؟ *

تحصیلاتتجربه کاری


آیا در 10 سال گذشته سابقه کار همراه با حقوق داشته اید؟ *

پیشنهاد کار


آیا پیشنهاد رسمی یا غیر رسمی کار از کارفرمای خارج از کشور دارید؟ *

بستگان خارج از کشور (اروپا و کانادا)


آیا شما بستگانی که در حال حاضر در خارج از کشور زندگی می کنند دارید؟ *

ارزش خالص داراییهای شخصیپرسش و نظرات


مایل هستم “خبرنامه و دیدگاههای مهاجرت” را دریافت کنم.
طریقه آشنایی با هلدینگ مهاجرتی کاروانیک *
ارتباط با مشاوران کاروانیک